NMO800P4S


首页 > 尼龙滤袋 > NMO800P4S - NMO800P4S
NMO800P4S, China NMO800P4S, Quality NMO800P4S manufacture by COX Filter Cloth.
目录[隐藏]

NMO800P4S    

数据工作表 NMO800P4S  NMO800P4S

NMO800P4S

SKU: NMO800P4S
最小用量: 25
大小: 大小 4 (4×12)
材料: 微米尼龙过滤网布
微米级评级: 800
型号: 金属环
环材料: 钢

70 微米滤袋水族过滤袋安装liquid filter bag sizes水族箱过滤袋水族过滤袋英国聚酯毡过滤袋400 微米滤袋5 微米的聚酯过滤袋1 微米级液体过滤袋涤纶丝网过滤袋100 微米尼龙过滤袋25 微米滤袋微米滤袋5 微米级液体过滤袋16 oz polyester filter bags5 微米滤袋0.5 微米水过滤袋聚丙烯过滤袋材料200 微米滤袋 2 pack25 微米滤袋pentair liquid filter bags10 微米尼龙过滤袋5 微米级液体过滤袋液体袋式过滤器液体过滤袋25 微米尼龙过滤袋woven polyester filter bag1 微米袋式过滤器5 微米水过滤袋big horn 1 微米滤袋

正是编织,以确保准确过滤 (绝对额定袋), 这种单纤维网布可承受温度高达 325 F. NMO800P4S NMO800P4SSS NMO800P4SSSA NMO800P4SSSAC NMO800P4SSSAH NMO800P4SAC NMO800P4SAH NMO-800-P4S-SS NMO-800-P4S-SS-A NMO-800-P4S-SS-A-C NMO-800-P4S-SS-A-H NMO-800-P4S-A-C NMO-800-P4S-A-H BNMO800P4S BNMO800P4SSS BNMO800P4SSSA BNMO800P4SSSAC BNMO800P4SSSAH BNMO800P4SAC BNMO800P4SAH BNMO-800-P4S-SS BNMO-800-P4S-SS-A BNMO-800-P4S-SS-A-C BNMO-800-P4S-SS-A-H BNMO-800-P4S-A-C BNMO-800-P4S-A-H NM0800P4S NM0800P4SSS NM0800P4SSSA NM0800P4SSSAC NM0800P4SSSAH NM0800P4SAC NM0800P4SAH NM0-800-P4S-SS NM0-800-P4S-SS-A NM0-800-P4S-SS-A-C NM0-800-P4S-SS-A-H NM0-800-P4S-A-C NM0-800-P4S-A-H BNM0800P4S BNM0800P4SSS BNM0800P4SSSA BNM0800P4SSSAC BNM0800P4SSSAH BNM0800P4SAC BNM0800P4SAH BNM0-800-P4S-SS BNM0-800-P4S-SS-A BNM0-800-P4S-SS-A-C BNM0-800-P4S-SS-A-H BNM0-800-P4S-A-C BNM0-800-P4S-A-H BNMO800P4SWE BNMO800P4S

NMO-125P1SNMO-1-P6-SSNMO-75P2PNMO-150-P4-SNMO-1P2PNMO-75P3-SNMO-125P5PNMO-75-P2-SNMO-1-P5-SNMO-5-P5-SSNMO5P4SNMO-75P5SSNMO-20P1-PNMO50P5SSNMO-100P3-SSNMO-75P4-PNMO-200-P3-SNMO-1-P3-PNMO-10P3PNMO-75-P5-SNMO-10-P1-SNMO-50P2SSNMO-20P6PNMO-125-P4-SNMO-20P6SNMO-100-P4-SNMO-20-P1-PNMO-20P4SSNMO150P3PNMO-200P6-PNMO1P6PNMO50P3PNMO-25-P2-SSNMO20P1SNMO-5P6SSNMO20P3PNMO20P3SSNMO125P5SSNMO1P1SNMO75P4P

NMO800P4S Tags :

Post reviews of NMO800P4S